GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı:    BAHAŞ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. B BLOK NO: 12 A İÇ KAPI NO: 034 ESENLER/ İSTANBUL

Telefonu: +90 444 88 24

Faks: +90  212442 58 79

e-posta:[email protected]

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi:

Markası:

Modeli:

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI


1)
Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ……… yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu doğrultuda BAHAŞ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ.’nin markalı mamülleri için verdiği garanti, aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz.

1. Kullanma kılavuzunda belirtilen talimatların dışında veya ev ortamı dışındaki Ticari amaçlı kullanımlar söz konusu olduğunda,

 2. Tüketiciye ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (taşıma, çarpma, düşürme, vb.) söz konusu olduğunda,

3. Mamulün; uygun olmayan elektrik tesisatında veya kullanılması öngörülen voltaj dışında kullanılması durumunda,

4. Gereken onarım için  BAHAŞ TEKNOLOJİ Yetkili Servis Personeli dışında bir kimsenin cihazın onarımına, bakımına veya tadilini yapmış veya kalkışmış olması durumlarında garanti geçerli olmaz.

5. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamul üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.

6. Unutmayınız ki hizmetinizi garantili olarak yaptırabilmeniz için satıcı tarafından doldurulmuş, onaylanmış garanti belgenizi ve faturanızı, diğer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlar ile birlikte Bahaş Teknoloji Yetkili Servisi’ne ibraz etmek zorundasınız.

7. Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında olan arızalar ücret karşılığı yapılır.